Vítejte na internetových stránkách společnosti Služby města Rychvald s.r.o
FACEBOOK +420 59 654 67 43

Provoz sběrného dvora

POVOZNÍ DOBA

Pondělí-Pátek: 10:00-17:00
Sobota: 8:00-15:00

TELEFON: 734 788 649

Provoz sběrného dvora odpadů města Rychvald (SD) se řídí Provozním řádem a Obecně závaznou vyhláškou obce (OZV) – odpadovou vyhláškou

Odevzdávat odpady na SD mohou pouze občané města Rychvald (vyjma výrobků s ukončenou životností, které  spadající do působnosti smluvních kolektivních systémů). Každý občan obce, který chce odpady na SD odevzdat, je povinen na vyžádání obsluhy SD předložit občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště. Dále je každý občan povinen řídit se pokyny obsluhy SD a dodržovat jednosměrný provoz pohybu po SD.

Zdvořile žádáme občany města, aby se snažili odpad pečlivě třídit podle druhů odpadů. 

Doplňkové informace k vybraným druhům odpadů, které lze na SD odevzdat:

STAVEBNÍ ODPADY
Směsný stavební odpad nesmí obsahovat dřevo, lepenku, plasty a podobně. Tyto odpady je třeba umístit do jiných sběrných nádob či kontejnerů a separovat je tak od stavebního odpadu. Dále Vás žádáme, pokud to bude možné, separovat beton a cihly zvlášť do příslušných sběrných nádob. 
 

Omezení množství stavebních odpadů:
 

stavební sutě netříděné

1 středně velký vozík (o rozměrech 120 x 240 x 30 cm) na 1RD nebo byt za rok

beton tříděný

cihly tříděné

izolační materiály

50 kg na 1 RD nebo byt za rok

stavební materiály obsahující azbest

pneumatiky

12 ks na 1 RD nebo byt za rokDŘEVO ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

 • Na SD lze odevzdat i znečištěné dřevo (pražce apod.), ale je nutné kusy dřeva nařezat na maximálně cca 40cm kusy.

OBJEMNÝ ODPAD

 • Prosíme občany, aby dovážený objemný odpad (např. nábytek) byl v rozloženém stavu a byly z něho odstraněny skla či zrcadla, které lze rovněž na SD dovézt, ale je třeba je umístit do kontejneru k tomu určenému. 
 • Pokud plánujete dovézt do SD větší množství odpadů, (např. při vyklízení pozůstalostí) doporučujeme předem ověřit kapacitu kontejnerů daného odpadu u obsluhy SD na výše uvedeném tel. čísle. V případě naplnění kapacity sběrných nádob nelze odpady přijmout a je třeba počkat na jejich vyvezení. 

AUTOBATERIE

 • Na SD lze odevzdat i vyřazené autobaterie pouze od občanů města v režimu odpadů. Dále potom olejové filtry a nemrznoucí i brzdové kapaliny.

PNEUMATIKY

 • Na SD lze odevzdat pouze osobní pneumatiky nepoškozené a přiměřeně znečištěné. Omezení množství je stanoveno na 12 ks pneumatik na jednu bytovou jednotku/dům za rok.

JEDLÝ OLEJ A TUK

 • Lze odevzdávat upotřebené jedlé oleje (ze smažení vychladlé slité z pánví, z fritéz, z plechovek apod.). Pro přenos a uskladnění takovýchto olejů používejte plastové uzavíratelné nádoby např. PET láhev).

POLYSTYRÉN

 • Lze odevzdávat obalový (např. z televizí, ledniček apod.) i stavební polystyrén. Pokud po rozlomení tvoří kuličky, ukládá se do velkokapacitních pytlů tzv. big bagů po cca 50 cm kusech. Pokud netvoří kuličky, odevzdává se do žlutých popelnic. 

Zpětný odběr elektrozařízení:
 

Součástí sběrného dvora odpadů jsou i místa zpětného odběru elektrozařízení – smluvní partneři kolektivního systému: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL a.s., EKOLAMP s.r.o. a ECOBAT s.r.o.

Do SD mohou občané odevzdat bezplatně KOMPLETNÍ elektrická zařízení, podléhající zpětnému odběru.


Specifikace dle smluvních partnerů:
 

ELEKTROWIN a.s.

 • chlazení (chladničky, mrazničky…), velké spotřebiče (pračky, el. trouby, myčky, el. radiátory…), malé spotřebiče (vysavače, žehličky, šicí stroje, fény, el. budíky, el. sekačky, apod.

ASEKOL a.s.

 • TV a PC monitory-osobní počítače vč. myší a klávesnic-tiskárny, el. psací stroje, videokamery, rádia, ostatní el. hračky apod.

EKOLAMP s.r.o.

 • světelné zdroje – přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami,
 • velká zařízení – pouze lineární zářivky od 50 cm (kromě solárních panelů),
 • malá zařízení – žádný vnější rozměr zařízení nepřesahuje 50 cm.

ECOBAT s.r.o.

 • baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem.

Informace k provozu SD:

 • veškeré kapalné odpady je nutno odevzdávat, pokud je to aspoň trochu možné, v plastových nepropustných nádobách,
 • kolem sběrných nádob je potřeba udržovat pořádek, proto prosíme o ohleduplnost a v případě nutnosti úklidu po vyložení odpadů je možné zapůjčit u obsluhy potřebné úklidové nářadí,
 • pokud budete vyzváni obsluhou o nalámání či rozbití odevzdávaného odpadu, využijte pro to místa a postupy, které Vám určí obsluha dvora.

Vážení občané, závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že služba provozu sběrného dvora pro vás bude přínosem a že nebude docházet ke zbytečným konfliktům mezi obsluhou SD (která musí dbát na výše uvedená pravidla provozu SD) a Vámi občany.  Naším cílem je zvýšení komfortu likvidace odpadů a zároveň zachování výše poplatků za odpady.

Lukáš Oprchalský
jednatel Služby města Rychvald, spol. s.r.o.